fredag den 17. september 2010

Dansk/English: Erklaering/Statement for d.18.09. kl.14-16 ved Glentevej-Vibevej, Kbh. NV

Opfordring til handling Lørdag den 18. September 2010: Medborgere over hele Verden mod et Regime af Piskning og Stening

I København d.18.09. kl.14-16 ved Glentevej-Vibevej, Kbh. NVDen Islamiske Republik i Iran har endnu engang, ifølge dens voldelige Islamiske love, pisket Sakineh Ashtiani 99 slag. Regimet har lagt et foto publiceret i avisen the London Times af en kvinde fejlagtigt rapporteret at være Sakineh Ashtiani, uden det Islamiske hijab-slør, til grund for piskningen. Anklagen lød paradoksalt nok: “spredning af korruption og uanstændighed”. Regimet havde truet, at Sakineh ville blive henrettet Søndag 29 August. Derfor hænger både dødsdommen og stenings-truslen stadigt over hendes hoved. Sakineh’s søn, Sajjad, har fornylig udtalt sig til en presse-konference i Paris ved telefonisk kontakt fra Iran, at han er bekymret for, at afslutningen af ritualistiske Ramadan måned ville blive benyttet til at henrette Sakineh. Vi er virkeligt oppe imod et sadistisk Islamisk regime. Regimet er ved at tage livet af Sakineh lidt for lidt, for at demonstrere sin magt og fortsatte existens. Hvert skridt taget af regimet afslører dybden af dets vildskab, totalt manglende respekt for menneskerettigheder, dimensionerne af regimets had til kvinder, fratagelse af ethvert forsvar fra de tiltalte fanger, regimets barbariske retssystem, bagstræberiske religiøse love, og den høje grad af regimets vold og blodtørst, og samtidig dets totale impotens. Det er nødvendigt at komme ud med fuld kraft for at redde Sakineh Ashtiani og mod dette Regime af Stening og Piskning. Vi har til enhver tid erklæret, at det ville være et effektivt skridt i støtte til befolkningen i Iran i deres kamp mod den Islamiske Republik, at regimet skulle blive boykotted politisk og dets ambassader og kontorer skulle blive lukket over hele Verden. I mange år har vi sagt, at regimet skulle blive ekskluderet fra det internationale samfund, fra FN, fra ILO etc. og ikke blive anerkendt som repræsentanter for det Iranske folk. Tiden til at implementere disse krav er NU. Befolkningen i Iran accepterer ikke den Islamiske Republik blive givet talerstole ved regeringer og andre internationale etablissementer. Den Islamiske Republik er en skamplet på menneskeheden og regimets ledere skal blive retsforfulgt for 31 år af daglige forbrydelser mod mennekseheden. Vi opfordrer alle medborgere af Verden til at demonstrere om lørdagen, den 18. september, i alle byer over hele Verden, mod den Islamiske Republik af Piskning, Stening og Henrettelse. Demonstrer og fordøm regimet. Vi skal kræve at Sakineh ummedelbart og ubetinget sættes paa fri fod. Stening, henrettelse, piskning og lignende forbrydelser skal blive afskaffet for bestandig.
Stil krav om, at Ahmadinejad ikke skulle tilladelses deltagelse i FN’s General Assembly. Lad os med vores deltagelse gøre denne aktions- og folkeoplysningsdag større end den vellykkede 100 Cities Against Stoning den 28. August 2010, hvor 111 byer deltog markerede deres modstand mod stening og krævede, at Sakineh og andre ofre skal sættes på fri fod!

Frit oversat af den lokale kontaktperson for kampagnen, Pedram Kazemi-Esfarjani, sekulaer, liberal aktivist
Valgt bestyrelsesmedlem i Fritiran, sekluaert, liberalt mindretal
docpedram@gmail.com
www.fritdanmark-fritiran.blogspot.com

A Call for Urgent Action Saturday September 18th: Citizens of the World against the Regime of Flogging and StoningThe Islamic Republic has once again, in accordance with its savage Islamic laws, flogged Sakineh 99 times. The regime has used a picture published in the London Times of a woman, purportedly Ashtiani, whithout the Islamic hijab, as an excuse to flog her on charges of spreading corruption and indecency. The regime last week threatened Sakineh to be executed on Sunday August 29th. And of course both the execution sentence and stoning are still hanging over her head. Sajjad told the audience of today’s press conference in Paris by phone that he’s worried that by the conclusion of Ramadan this week, his mother would be executed. Indeed we are dealing with a sadistic Islamic regime. It is killing Sakineh little by little, to demonstrate its continued existence. Every move of this regime further reveals the depths of its savagery, the utter absence of peoples’ rights, the dimensions of the regime’s misogyny, the sheer defenseless of prisoners, the barbarity of the judiciary system of this regime, the backwardness of religious laws, and the heights of the regime’s savagery and blood lust, and – at the same time – its total impotence. It is necessary to come out with full force to save Sakineh Ashtiani and stand against the Regime of Stoning and Flogging. We have always said that as an effective step to supporting the people in Iran in their struggle against the Islamic Republic, this regime should be politically boycotted and its embassies and offices closed around the world. For years we have said this regime should be expelled from the international community, from the United Nations, from the International Labor Organization, and all other communities, and not to be recognized as the representative of the Iranian people. The time to implement these demands is now. The people of Iran do not accept that the Islamic Republic be given a podium from which to speak by any entity or government . The Islamic Republic is the shame of humanity and its leaders must be prosecuted for 31 years of daily crimes against people. We ask all citizens of the world to demonstrate on Saturday, the 18th of September, in all cities around the world, against the Islamic Republic of Flogging, Stoning and Execution. Demonstrate and condemn this regime. Announce that Sakineh must be immediately and unconditionally free. Stoning, execution, flogging and the like all should be abolished forever. Demand that this Regime of Flogging, Stoning and Execution not be recognized and that its offices and embassies be closed everywhere.
Announce that Ahmadinejad should not be permitted to take part in the General Assembly of the United Nations, from behind a podium, as the representative of Iranian people. Prepare yourself for demonstrations against the Regime of Flogging and Stoning and Execution. Tell your friends. Decide the place and time of demonstration and inform us. We know that this is short notice, but this time, we must try to have even larger demonstrations that on the 28th of August.